Obchodní podmínky a užitečné informace.

Barový institut (Bar High s.r.o.) garantuje dlouhodobě a konstantně svým klientům kvalitu a úroveň poskytovaných služeb již od roku 2005. Toto se neobejde bez dodržování obchodních podmínek z obou stran. Prosíme, pečlivě si je přečtěte, díky jejich dodržování vše proběhne, jak má.

Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup služeb (kurzů) a dárkových poukazů prostřednictvím internetových stránek www.barovyinstitut.cz , které jsou provozovány společností Bar High s.r.o., IČ: 24746037, se sídlem Na Vodoteči 376, 250 81 Nehvizdy, společnost zapsaná v rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170867. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Kupující uskutečněním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách www.barovyinstitut.cz a je tak zákazníkovi/kupujícímu umožněna jejich archivace a reprodukce. Veškeré smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

Copyright ©

Všechna práva vyhrazena – ochrana všech publikovaných materiálů.

Tento server je jak v části tak v celku autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem autora – provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu (texty, popisy kurzů, jejich parametry, grafika, design, loga, styl písma, obrázky, fotografie, obchodní podmínky ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu autora – provozovatele. Názvy a označení kurzů, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků včetně Barového Institutu a společnosti Bar High s.r.o.

Speciální ochrana všech textů a fotografií.

Veškeré zobrazené texty i fotografie a to jak produktové, tak imageové, jsou chráněny autorským zákonem. Navíc je do všech fotografií umístěn speciální ochranný prvek – invisible watermark – tedy neviditelný vodoznak. Na základě této ochrany můžeme snadno odhalit neoprávněné používání našich textů a fotografií na cizích serverech. Dále upozorňujeme, že svolení s použitím produktových či jiných fotografií může udělit výhradně společnost Bar High s.r.o. a to pouze písemnou formou na základě obchodně – dodavatelské smlouvy.

Autorské dílo se bez souhlasu autora nesmí používat, šířit ani upravovat. Zneužití je trestné!

Odpovědnost za informace

Provozovatel se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění.
Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaným prostřednictvím provozovaného serveru.
Provozovatel nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.

 

1. Kurz a jeho absolvování

Vážíme si vaší důvěry, která nás již 18 let nejen zavazuje, ale také motivuje. Uděláme maximum proto, aby se vám váš vybraný kurz líbil, obohatil vás a byl vám do života přínosem. Přejeme si, aby se každý z vás u nás cítil komfortně a pohodlně.

Proto vás poprosíme o pár věcí:

 • Ohlídejte si datum a čas začátku kurzu, počítáme s vámi.
 • Buďte dochvilní, kurz začíná přesně ve vypsaném termínu a čase.
 • Vezměte si vydesinfikované přezutí. Je to komfortní, hygienické a nepokapete si boty na ven.
 • Vezměte si také něco malého na svačinu k snědku, hladový student se toho moc nenaučí.
 • Přibalte také dobré mravy, slušnost, vstřícnost a ohleduplnost.
 • Respektujte vyučujícího ve všech pokynech a situacích, vždy to s vámi myslí dobře a dělá jen svou práci.
 • Ztlumte si telefon a používejte ho ve vyhrazených přestávkách.
 • Institut je nekuřácký, vyhrazena je kuřárna v areálu.
 • Je zakázáno pořizování videí a nahrávek audiovizuálního charakteru.
 • Focení je samozřejmě možné, po dohodě.
 • Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy.
 • Frekventanti kurzu jsou povinni se seznámit s pravidly a dodržovat vnitřní řád Barového institutu.
 • Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou účastníci kurzu povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví nejen své ale i ostatních účastníků kurzu.
 • Účastníci kurzu mohou být při prezenci vyzváni podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového, infekčního onemocnění. Doporučujeme také informovat lektora o potravinových alergiích, případně dalších onemocněních, kterými trpíte a jež je třeba zohlednit v průběhu kurzu.
 • Účast na kurzu je zakázána (a lze ji odepřít i na místě) osobě nemocné, osobě vykazující příznaky onemocnění a osobě, které byla omezena osobní svoboda z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa, pobyt v nemocnici, hospitalizace na infekčním oddělení).

Barový institut je tu pro vás. Chceme, abyste se u nás cítili jako doma a vybrané kurzy absolvovali pohodlně.

Pochvalovat si budete zážitkovou pedagogiku, odbornost, loajalitu, kvalitu, spolehlivost a důvěryhodnost.

Nic pro nás v Barovém institutu není problém a z ničeho neděláme problém.

Na vzdělání a zážitky v Barovém institutu se nezapomíná.

Postaráme se o to, abyste si to u nás pěkně užili a obdarujeme vás prestižním certifikátem.

Oceníte profesionálně vedené odborné kurzy.

Institut pravidelně dezinfikujeme, jsme vybaveni ochrannými prostředky a dodržujeme přísná hygienická pravidla.

Respektujeme příslušná nařízení a chováme se zodpovědně. Na oplátku očekáváme od klientů to stejné.

Události spojené s případnou epidemií, řešíme individuálně.

Vaše zdraví a bezpečnost je naší prioritou.

2. Kurzovné

Cena kurzu uvedená na internetových stránkách je cena konečná. V ceně kurzovného jsou vždy zahrnuty veškeré poplatky včetně 21% DPH, studijních materiálů a podkladů ke kurzu a výuce, psacích potřeb, práce lektora(ů), spotřeby surovin, režijních nákladů, pitného režimu, zkoušek, certifikátu v anglickém jazyce s mezinárodní platností. Smluvní vztah mezi naší společností a zákazníkem vzniká vyplněním a odesláním závazné přihlášky do kurzu a řádným zaplacením kurzovného. Platbu lze provést převodem na účet nebo platební kartou online prostřednictvím zabezpečené platební brány. Prodávající poté kupujícímu potvrdí transakci/uzavření smlouvy na kontaktní email. Kupující odesláním vyplněné přihlášky do kurzu (závazné objednávky) stvrzuje, že se řádně seznámil s obchodními podmínkami naší společnosti, že s nimi souhlasí v plném znění a jsou mu známy veškeré smluvní náležitosti.

Naše ceny jsou příznivé, transparentní, pevné a konečné. U vybraných kurzů včetně 21% DPH.

Kurzy realizujeme v malých počtech stejně naladěných osob.

Moderní, plně vybavené, nezávislé a perfektně zařízené školící centrum.

Prestižní Osvědčení profesních kvalifikací a Certifikáty v anglickém jazyce s mezinárodní platností.

3. Reklamace

V případě rozporu průběhu kurzu s uzavřenou smlouvou máte právo kurz reklamovat. Barový institut odpovídá za vady průběhu kurzu či vady dárkového poukazu. Případné reklamace řeší naše společnost vstřícně. V případě, že je reklamace oprávněná, máte právo zejména na slevu z kupní ceny, v případě vady kurzu, která je podstatným porušením smlouvy, máte právo na nový termín kurzu.

Vždy se snažíme najít optimální řešení, vyhovět a vyjít v dané věci maximálně vstříc.

4. Storno / klient

Stornovat účast na vámi zvoleném termínu kurzu a vybrat si jiný – náhradní termín konání kurzu je možné a zcela zdarma, bez jakýchkoliv sankcí, nejdéle 14 dnů před určeným termínem konání kurzu. Kurz je také možné převést na třetí osobu, která objednaný termín využije v roli náhradníka. O této skutečnosti nás informujte. V případě stornování v době 14 – 10 dnů před určeným termínem konání, se tato událost řeší 50% storno poplatkem z ceny kurzu a klientovi bude nabídnut přesun na náhradní termín za doplatek. V případě stornování v době 10 dnů a méně před vybraným termínem konání, uhrazená částka propadá, stejně jako v případě, že se klient na objednaný termín nedostaví. Pakliže nastane situace, že kurzovné propadne, nelze ho nárokovat. Vše uvedené platí i pro úhradu termínu kurzu dárkovým poukazem.

Prosíme vás o respektování a pochopení pravidel storna. Připravujeme pro vás materiály, prostory, zajišťujeme lektory, nakupujeme suroviny, které podléhají zkáze a v neposlední řadě pro vás držíme místo v kurzu, které může využít další zájemce.

Pokud se nemůžete dostavit, najděte za sebe náhradníka.

V případě stornování vám nabídneme přesunutí na náhradní termín.

5. Storno / vládní opatření

V případě zrušení akce, které může nastat přímým důsledkem respektování zákona a nařízení vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví či hygienické stanice a souvisejících opatření z důvodu nenadálé a závažné okolnosti způsobené nouzovým stavem v rámci ČR a s tím spojené vládní zásahy vyhlášené vládou ČR omezující činnost naši společnosti, jako např. zdravotní či hygienická omezení provozu, epidemiologická opatření s odkazem na možný výskyt světové pandemie či lokální epidemie ve společnosti, prevenci možné nákazy a jiné. Může se jednat o mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli naší společnosti. V takovém případě jsme povinni bezodkladně informovat klienta o aktuálním stavu věci a konání akce odložit do doby, než budou opatření / nařízení vládou ČR zrušena nebo zmírněna. Klientovi bude nabídnut jiný, náhradní termín realizace kurzu. V případě shody je potvrzení nového termínu pro obě strany závazné. Naše společnost si tímto vyhrazuje právo na změnu termínu konání vypsaného kurzu a vypsání náhradního termínu. Změna termínu není vadným plněním. Jakoukoliv změnu jsme povinni oznámit na e – mail, případně telefonicky nebo sms na zaregistrovaný kontakt, který je klient povinen uvést pravdivě v závazné přihlášce. Klientům garantujeme využití kurzovného v plné výši a to v náhradním termínu, po dohodě. V případě, že klient náhradní termín nepotvrdí, je možné použít uhrazenou částku kurzovného na jiný kurz z naší nabídky nebo ho poskytnout třetí osobě.

Nařízení vlády ČR nelze predikovat a jsme nuceni se jimi řídit. Pokud je bohužel aktuální situace natolik vážná, že se k této možnosti musíme uchýlit, budeme vás obratem osobně kontaktovat.

Garantujeme plné využití kurzovného v náhradním termínu.

Když zasáhne do našich životů a práce autorita nejvyšší, vše řešíme promptně a klientům minimalizujeme možné následky.

Uhrazenou částku kurzovného je možné také uplatnit na jiný kurz z naší nabídky nebo ho poskytnout třetí osobě.

Není myslitelné rozporovat opatření přijatá vládou ČR, i když si o tom myslíme své.

6. Storno / Barový institut

V případě změny termínu konání kurzu ze strany naší společnosti jsme povinni bezodkladně informovat klienta a nabídnout jiný, náhradní termín konání. V případě shody je potvrzení nového termínu pro obě strany závazné. Změna může nastat pouze z důvodu nenadálé a závažné okolnosti způsobené vyšší mocí, jako např. rozsáhlá havárie nebo technická porucha ve školícím centru, případně nemoc vyučujícího a jiné. Naše společnost si tímto vyhrazuje právo na změnu termínu konání vypsaného kurzu, vypsání náhradního termínu nebo změnu místa konání, času konání kurzu. Změna termínu není vadným plněním. Jsme povinni jakoukoliv změnu oznámit na e-mail, případně telefonicky nebo sms na zaregistrovaný kontakt, který je klient povinen uvést pravdivě v závazné přihlášce. V takovém případě garantujeme plné využití kurzovného v náhradním termínu. V případě, že klient náhradní termín nepotvrdí, následuje vrácení ceny kurzu. Dále je možné použít uhrazenou částku kurzovného na jiný kurz z naší nabídky nebo ho poskytnout třetí osobě.

Tuto možnost využíváme pouze v krajních případech. Pokud je bohužel vzniklá situace natolik vážná, že se k této možnosti musíme uchýlit, budeme vás obratem osobně kontaktovat a společně najdeme řešení.

Garantujeme plné využití kurzovného v náhradním termínu nebo vrácení peněz v plné výši.

Když zasáhne vyšší moc, vše řešíme rychle k plné spokojenosti klienta.

Uhrazenou částku kurzovného je možné také uplatnit na jakýkoliv kurz z naší nabídky nebo ho poskytnout třetí osobě a to s neomezenou platností.

7. Dárkový poukaz

Pro zakoupení dárkového poukazu je nutné vyplnit objednávku, poukaz zaplatit převodem na účet nebo platební kartou online, následně vám zašleme na uvedenou emailovou adresu dárkový poukaz. Unikátní kód na vašem dárkovém poukazu je aktivní 6 měsíců od vystavení poukazu. Během této doby si můžete vybrat libovolný termín z naší nabídky a přihlásit se do kurzu. Poukaz je přenosný i na třetí osobu pomocí unikátního kódu na poukazu. Tento kód bude předán pouze vám (kupujícímu) a je tedy ve vašem vlastním zájmu tento kód neukazovat a nepředávat osobám, které by ho mohly zneužít. Kód je pouze tak bezpečný, jak s ním nakládáte. Prosíme, buďte opatrní. V případě uplatnění kurzu neznámou osobou budeme mít její kontaktní informace a budeme situaci řešit, nemůžeme ale garantovat jakékoliv výsledky této situace. Ve vlastním zájmu každého klienta je přistoupit k dárkovému poukazu zodpovědně, ohlídat si platnost svého dárkového poukazu a využít ho během aktivní lhůty. Pokud poukazu vyprší doba platnosti, unikátní kód není již aktivní a nedá se jakkoli nárokovat, pozbývá svou platnost.

Věnujte originální dárek a nevšední zážitek. Jistota místa v kurzu, jedinečné prostředí.

Individuální přístup, klubová atmosféra Barového institutu.

Obdarovat dárkovým poukazem je originální a trendy.

Vděk za dárkový poukaz nevymáhejte hned, i ten musíte nechat uzrát.

Z naší strany je systém zabezpečený proti zneužití.

8. Odstoupení od smlouvy / Barový institut

V případě, že se klient bude chovat v rozporu s VOP, bude z kurzu vykázán. Zejména, když se nebude frekventant kurzu chovat slušně, společensky, eticky a v rámci etikety k pracovníkům Barového institutu nebo ostatním účastníkům kurzu, případně nebude dodržovat pokyny lektora, hodinové dotace kurzu a nebude si řádně plnit své studijní a výcvikové povinnosti. V případě, že kurz přeruší, nedokončí a jeho docházka bude neúplná, nebude připuštěn k další výuce, zkouškám. Ve všech uvedených případech bude z kurzu bez náhrady vyloučen.

Primárně cílíme na příjemnou atmosféru. Bez vzájemného respektu a tolerance to možné není. Nevhodné chování tady nechceme.

Vážíme si klientů, kteří se pro nás rozhodli a chráníme je před hlupáky.

9. Odstoupení od smlouvy / klient

Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy o koupi dárkového poukazu ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení dárkového poukazu. V případě využití tohoto práva je spotřebitel povinen odeslat odstoupení od smlouvy výhradně písemně, poštou na adresu naší společnosti (vzorový formulář, níže). Uhrazená částka bude navrácena na účet, ze kterého byla odeslána, ve lhůtě nejpozději do 14ti dnů od obdržení odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy není dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku možné v případě zakoupení kurzu na určený termín.

Vzorový formulář:
Adresát: Bar High s.r.o., Na Vodoteči 376, 250 81 Nehvizdy

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží: (údaje o zboží doplní spotřebitel)
Datum objednání zboží: (údaje o datu doplní spotřebitel)
Datum obdržení zboží: (údaje o datu doplní spotřebitel)
Jméno a příjmení spotřebitele: (údaje o jménu doplní spotřebitel)
Adresa spotřebitele: (údaje o adrese doplní spotřebitel)
Potvrzení o provedení platby: (potvrzení o provedení platby přiloží spotřebitel do obálky jako nedílnou součást korespondence)
Vrácení platby bankovním převodem: (uhrazená platba bude vrácena výhradně bankovním převodem a to na číslo účtu ze kterého byla přijata)

Podpis spotřebitele:
Datum:

Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy.

Garantujeme vrácení uhrazené částky.

Jednotlivé případy řešíme bez průtahů a dotazování.

Rozmyslet si nákup lze a to bez udání důvodů.

Korektní nástroj v případě špatně zvoleného dárku.

Korespondenci je dobré zasílat včas a doporučeně.

10. Mimosoudní řešení sporů

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce. Vztahy a případné spory neřešené mimosoudně, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Respektujeme právo a chováme se dle pravidel.

Rozumné a inteligentní lidi u soudu nepotkáte.

Lepší, než žalovat na druhé je zamyslet se sám nad sebou.

11. Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Bar High s.r.o., IČ: 24746037, se sídlem Na Vodoteči 376, 250 81 Nehvizdy, společnost zapsaná v rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170867 (dále jako „správce“) si Vás dovoluje informovat o tom, jak a proč zpracovává Vaše osobní údaje. Tyto Zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.

Rozsah zpracování (kategorie osobních údajů)

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro účely zpracování, zejména tedy pro účely vzájemných obchodních vztahů jako jsou předsmluvní jednání a následné plnění uzavřených smluv. Jedná se o kontaktní a identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, v případě podnikajících osob identifikační číslo IČ a DIČ).

Účel a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme hned k několika účelům. Primárním a hlavním účelem je však uzavření a plnění smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Dalším účelem zpracování je plnění našich mnoha zákonných povinností. Po ukončení vzájemných obchodních vztahů zpracováváme osobní údaje jen ze zákonem stanovených důvodů.

Doba zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy, resp. po dobu, kdy u nás máte veden zákaznický účet. Z důvodu daných zákonem uchováváme Vaše fakturační údaje dalších 10 let po zániku smlouvy s ohledem na povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy, a to zejména v oblasti daňové a účetní.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze naši zaměstnanci, příp. externí účetní a daňový poradce. Všechny tyto osoby dostávají osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a vždy jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Nepředáváme osobní údaje jiným třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci (zejména finanční úřad) při plnění našich právních povinností. Osobní údaje s nikým nesdílíme.

Jak vaše osobní údaje chráníme

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zaheslované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem. Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Kontakt na správce

V případě dotazů či podnětů v oblasti ochrany osobních údajů se na nás můžete jako na správce kdykoliv obrátit písemně na adrese našeho sídla.

Vaše práva dle GDPR

V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR. Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Zaručujeme ochranu osobních údajů.

Nebudeme vás kontaktovat s žádnou obchodní nabídkou, kromě možnosti navázat na vámi absolvovaný kurz za zvýhodněných podmínek.

V souvislosti s nařízením EU o ochraně osobních údajů vám tímto dáváme na vědomí, že vaše údaje budeme i nadále chránit a zpracovávat dle nových nařízení.

Ctíme právo a soukromí. Údaje našich klientů jsou u nás v bezpečí.

Údaje klientů neposkytneme žádné třetí osobě.

12. Recenze

Uvedené recenze na tomto webu pocházejí od našich klientů, kteří si kurz uhradili. Recenze jsou vybírány náhodně z platformy Google, Facebook. Recenze včetně negativních zachováváme, nejsou mazány.

Ověřit si upřímnými recenzemi našich absolventů nás a naši práci za více jak 20 let existence Barového institutu je zcela legitimní. Disponujeme hodnocením 4,9/5.

13. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 28. 10. 2018. VOP je prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Práva a povinnosti vyplývající z VOP mají obě strany obchodu.